James Bay Community School Society
140 Oswego Street

ph: (250) 389-1470

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
9:00am - 9:00pm
9:00am - 9:00pm
9:00am - 9:00pm
9:00am - 9:00pm
9:00am - 8:00pm
.
.